-->

Images

img-20161108-wa0013img-20161108-wa0009img-20161108-wa0007img-20161108-wa0005img-20161108-wa0004img-20161108-wa0003img-20161108-wa0002img-20161106-wa0003img-20161106-wa0002img-20161106-wa0000img-20161112-wa0001img-20161112-wa0005img-20161112-wa0008img-20161112-wa0012img20161112112526img-20161114-wa0000img-20161114-wa0007img-20161114-wa0031

....

ലോക ഭിന്നശേഷി വാരാചരണം ഡിസംബര്‍ 3...ഒന്നിച്ചോന്നായ് ചിത്രരചന വിജയികൾ...എൽ.പി. വിഭാഗം _ 1. ദേവിക (ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പേങ്ങാട്)....2 . ആര്യനന്ദ പി.പി.(ഇരിങ്ങൽ യു.പി.എസ്‌.) യു.പി. വിഭാഗം -1. ആഗ്നേയ് പി.എസ്. (അക്കിപ്പറമ്പ യു.പി.എസ്.) 2 .ആദിത്യൻ പി.പി (ഇരിങ്ങൽ യു.പി.എസ്‌.)